499

Статут громадської організації

ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами членів

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

"Спілка мариністів м. Одеси"

Протокол № 01-20 від 31.10.2020

Перша редакція

Затверджено загальними зборами

засновників від 4 вересня 1997 року

Зареєстровано:

Одеським виконкомом міської Ради

реєстр. № 365

від 05 листопада 1997 року 

   

СТАТУТ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «Спілка мариністів м. Одеси» (нова редакція) Місто Одеса, 2020 рік 

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 • Творча Спілка мариністів міста Одеси, іменований надалі "Спілка", є міським неприбутковим об’єднанням громадян. Спілка  заснована відповідно до  законів України "Про професійних творчих працівниках і творчі спілки", "Про об'єднання громадян", іншого діючого законодавства України і на підставі протоколу установчих зборів від 4 вересня 1997 року.

1.1.1. Спілка є громадським об'єднанням, яке не має на меті одержання прибутку, та є неприбутковою  громадською організацією, створеної для задоволення і захисту законних соціальних, економічних, творчих прав і інтересів його учасників.

1.1.2. Спілка  поширює свою діяльність на всю територію України, та у рамках встановлених законодавством України, і за її межами.

1.1.3. Членами (учасниками) Спілки є фізичні особи, та юридичні особи, як колективні члени.

1.1.4 Спілка здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», Закону України «Про громадські об’єднання» інших нормативно-правових актів та цього Статуту  та діє на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу їх членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності та рівноправності її членів.

1.2. Спілка є юридичною особою з дня державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку, має самостійний баланс, власне майно, рахунки в установах банків, у тому числі валютні, печатку, штампи, бланки, інші реквізити, може мати символіку, яка затверджуються Загальними зборами. Символіка Організації реєструється відповідно до чинного законодавства України. Реквізити Спілки передбачають українську, російську,  англійську і французьку мови.

1.3. Найменування (назва) Спілки:

 • Повне найменування Спілки:

- українською мовою            Спілка мариністів м. Одеси;

- російською мовою             Союз маринистов г. Одессы;

- англійською мовою            Odessa Marіtіme Art Assocіatіon.

- французькою мовою          Odessa Marіtіme Art Assocіatіon.

 • Скорочене найменування Спілки:

- українською мовою             СММО;

- російською мовою              СМГО;

-  англійською мовою           OMAA;

- французькою мовою           OMAA.

1.4. Повні та скорочені назви є рівнозначними та мають рівну юридичну силу.

1.5. Організація може використовувати свою назву на бланках, печатках, штампах, у символіці та атрибутиці, яка зареєстрована у порядку встановленому законодавством України.

1.6. Почесними засновниками Спілки мариністів м. Одеси є Стивн Джеймс Ведлок, житель м. Бостон (США), капітан навчального судна  "Тевега",  що поклав початок відродженню мариністичного руху у м. Одесі, та Олександр Євгенович Геращенко, житель м. Одеса  (Україна), з 1997 – 2019 роки  Президент Спілки мариністів м. Одеси, золотий призер чемпіонату Франції з судномоделізму, та голова спільної українська – американської ініціативи Odessa-Shipmodel projekt.

1.7. Місцезнаходження Спілки: 65026, Одеська область, місто Одеса, Приморський бульвар, будинок 9.

 

 

 1. МЕТА (ЦІЛІ), НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРАВА СПІЛКИ

 

2.1. Мета Спілки:

            2.1.1. Метою Спілки є об'єднання громадян, творчий інтерес яких спрямований на

             художню і науково-історичну творчість, зв'язану з мореплавством і взаєминами

             людини і водної стихії, у єдиний рух мариністів;

            2.1.2. Становлення культури м. Одеси як інтернаціонального морського міста,

             історичне значення якого - поєднувати країни і народи світу;

            2.1.3. Відновлення і реалізація історичної спадщини, інтернаціональних зв'язків

            Одеси як морського порту;

            2.1.4. Створення образа  м. Одеси як морської столиці України;

2.1.5. Популяризація добутків маринистики в м. Одесі і за її межами, як на основі творчості одеситів, так і з залученням авторів-мариністів з інших регіонів України й інших країн;

2.1.6. Захист авторських, творчих і соціальних прав членів Спілки, захист їхніх інтересів перед особами, що використовують твори членів Спілки;

2.1.7. Захист прав і законних  інтересів осіб, що займаються продажем, представництвом, рекламою, виставковою діяльністю, публікацією добутків маринистики, у формі громадської підтримки;

2.1.8. Заходи щодо недопущення будь-якого монополізму в поширенні мариністичного мистецтва;

2.1.9. Захист прав і інтересів покупців і власників добутків маринистики, створених членами Спілки;

2.1.10. Популяризація мариністичної творчості для активного входження в національний і світовий простір, шляхом активного співробітництва з музеями, пресою, мистецтвознавцями, іншими організаціями та установами, створення умов для авторського просування членів;

2.1.11. Налагодження інтернаціональних зв'язків із представниками мариністичного руху країн і народів світу.

2.2.  Напрями діяльності Спілки це є мариністична творчість:

 • художників у жанрі живопису, морського моделізму, графіки, скульптури, декоративно-прикладного мистецтва, художньої фотографії, виготовлення морських атрибутів, мариністичної творчості моряків і працівників морського транспорту;
 • архітекторів і інженерів-суднобудівників, що працюють в області історичного дерев'яного суднобудування, розробкою історичних суден;
 • художників кінематографа і театру, що відтворюють середовище морського побуту;
 • науковців , колекціонерів, творчість яких спрямовано на історію відтворення історичних реплік -  чи копій стилізацій історичних суден, відновлень мореплавання;
 • письменників, журналістів, сценаристів, колекціонерів;
 • інших фахівців, діяльність яких спрямована на вивчення, систематизацію морської флори і фауни, на екологічний захист і моніторинг Чорного моря;
 • музикантів, композиторів, співаків, поетів, творчість яких звертається до моря, морським професіям, морському фольклору, історії і традиціям флоту.

2.3. Предметом діяльності Спілки є:

 • виставкова діяльність, у тому числі за рубежем;
 • захист законних прав і інтересів членів Спілки, контроль за дотриманням їхніх авторських прав, облік їхніх авторських добутків;
 • організація й участь у конкурсах, зв'язаних з тематикою Спілки;
 • входження в договірні відносини з особами, що використовують добутки членів Спілки ;
 • створення експертної і художньої Ради для оцінки і видачі висновків про добутки художньої мариністики, відтворення історичного суднобудування, для підтвердження їхньої кваліфікації;
 • культурна і просвітительська діяльність;
 • створення постійно діючої конфліктної комісії для винесення рішень по суті можливих розбіжностей в областях авторського права  чи прав зобов'язань, що виникли при використанні добутків членів Спілки;
 • діяльність, спрямована на екологічний захист Чорного моря, лиманів, прибережних зон;
 • клубна діяльність, спрямована на об'єднання покупців добутків маринистики, спонсорів мариністичного руху, осіб, яки внесли значний внесок у фонд Спілки або яки популяризують його діяльність, аматорів маринистики;
 • організація фестивалів, конкурсів, конференцій, симпозіумів, творчих баз, пленерів;
 • відкриття секцій на території України, інших країн;
 • вступу в договірні відносини з фізичними особами, юридичними особами, владними структурами з усіма правами юридичної особи, наданим громадським організаціям законодавством України й інших країн.

2.4. Для реалізації своїх цілей Спілка без мети отримання прибутку, відповідно до чинного законодавства, має право:

 • брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Спілки та важливих питань державного і суспільного життя;
 • проводити мирні зібрання;
 • бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства;
 • здійснювати відповідно до чинного законодавства підприємницьку діяльність безпосередньо або через створені Спілкою в порядку, передбаченому чинним законодавством, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) Спілки та сприяє її досягненню;
 • засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації;
 • створювати відокремлені підрозділи Спілки;
 • у випадках, передбачених законодавством отримувати Всеукраїнський статус;
 • брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до законодавства України;
 • брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;
 • бути виконавцем державного замовлення відповідно до чинного законодавства через створені нею юридичні особи (товариства, підприємства) або безпосередньо;
 • представляти або відповідно до чинного законодавства захищати законні права, інтереси членів Спілки та інших осіб в органах державної влади, в органах місцевого самоврядування, у судових органах та брати участь у цих справах без мети отримання прибутку;
 • купувати, отримувати у володіння, користуватися матеріальними цінностями (рухомим та нерухомим майном, нематеріальними активами, у т.ч. об’єктами інтелектуальної власності) та здійснювати інші операції необхідні для здійснення своєї статутної діяльності у відповідності до чинного законодавства України за участю фізичних та юридичних осіб;
 • розвивати та зміцнювати матеріально-технічну базу Спілки;
 • розповсюджувати інформацію про свою діяльність та пропагувати свої ідеї та цілі;
 • отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги, самостійно вирішувати питання про використання членських та інших внесків, що надходять до ГО.
 • користуватися іншими правами прямо не забороненими чинним законодавством України.

 

 1. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА (УЧАСТІ) У СПІЛКИ, ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ ЇЇ ЧЛЕНІВ (УЧАСНИКІВ)

 

3.1.  Членами (учасниками) Спілки можуть бути громадяни і юридичні особи України, громадяни і юридичні особи інших країн, а також особи без громадянства, творча діяльність яких підтверджена виставковою або іншою творчою діяльністю, публікаціями, реальними об'єктами і проектами, участю в конкурсах, власникам значних колекційних фондів по напрямках, перерахованим у пункті 2 дійсного Статуту, які виявили бажання вступити до складу Спілки, пройшли кандидатській стаж, який встановлюється Президією Спілки, визнають її Статут та отримали у визначеному порядку статус члена Спілки.

3.2. Вік вступу може бути не молодше 16 років.

3.3. Членство в Спілці є індивідуальним і фіксованим, та є нематеріальним правом та не може передаватися іншій особі. Членство в Спілці здійснюється на засадах добровільності, що передбачає право особи на вільну участь або неучасть в Спілці, у тому числі в його утворенні, вступі або припиненні членства (участі) в ньому.

3.4. Членство в Спілці є символом значних творчих досягнень, або значного матеріального внеску у фонд Спілки, або здійснення експертної діяльності відповідно з  законодавством України.

3.5 Всі члени Спілки мають рівні права встановлені законами України та Статутом.

3.6. Спілка не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів, як і останні не несуть відповідальності за зобов’язаннями Спілки.

3.7. Прийняття членів та припинення їх членства в Спілці здійснюється Президією Спілки.

Нові члени Спілки можуть прийматися, при оплаті вступного та членського внеску. Для вступу в Спілку фізичним особам необхідно надати Президії заяву, творчу біографію, рекомендацію не менш двох членів Спілки. Член Спілки, що дає рекомендацію на вступ нового члена, зобов'язаний зіставити творчі досягнення здобувача з положенням пунктів 3.1 і 3.2 цього Статуту. Подання заяви означає згоду на взяття на себе обов'язків члена Спілки, передбачених цим Статутом.

3.8. Прийняття в Спілку юридичної особи, здійснюється Президією Спілки, на підставі наданої заяви, та на правах Секції зі затвердженням  її Положення.

3.9. Президія Спілки приймає рішення про вступ нового члена до лав Спілки, керуючись пунктами 3.1 і 3.2 дійсного Статуту не пізніше 30 днів із дня надходження заяви здобувача.

3.10. Президія Спілки може прийняти рішення про зарахування в Почесні члени Спілки особу, що має значні заслуги в області маринистики, відповідно до  пункту 3 дійсного Статуту.

3.11.Член Спілки може бути виключений зі складу Спілки у випадках:

- добровільного виходу;

- несплати членських внесків;

- невиконання положень Статуту Спілки, рішень Президії Спілки або загальних зборів (конференцій) Спілки;

- порушення авторських прав, як членів Спілки, так і інших облич;

- скоєння аморального вчинку, що спричинив значний збиток членам Спілки, або Спілці в цілому.

3.12. Членство в Спілці може бути припинено рішенням Президії Спілки у випадку несплати членського внеску до моменту його фактичної сплати.

3.13. У випадку добровільного виходу із Спілки, Секретар Спілки робить відповідну відмітку в обліковому складі Спілки, в інших випадках, Рішення про виключення з членства у Спілці приймає Президія. Рішення про дострокове виключення з членів Організації приймається якщо за дане рішення проголосувало 3\4 членів Президії. При вирішенні питання про дострокове виключення з членів Організації відповідний член Організації не бере участь у голосуванні.

3.14. Фіксація членства в Спілки здійснюється у формі обліку його облікового складу, видачі свідчень і посвідчень членам Спілки. Обліковий склад, свідчення про членство в Спілці та посвідчення підписуються Президентом Спілки і мають круглу печатку.

 

 1. Права й обов'язки членів Спілки

 

4.1. Члени Спілки мають право:

- обирати і бути обраними в органи керування Спілки;

- брати участь у керуванні Спілкою;

- брати участь у виставках, конкурсах, інших заходах Спілки;

- використовувати, за наявності, засоби Спілки, або сплачувати самостійно цільові внески для організації персональних виставок, у тому числі і виїзних, творчих відряджень, придбання матеріалів, інструментів і устаткування, оренди приміщень для творчих студій, для забезпечення своєї творчої діяльності, робити оплату інформаційних і консультативних джерел;

- користатися всіма правами і пільгами, передбаченими законом і іншими нормативними актами для членів творчих спілок;

- використовувати реквізити Спілки для свого представництва;

- залучати до свого представництва уповноважених Спілкою осіб для забезпечення дотримання своїх інтересів у відносинах з обличчями, що використовують добутку членів Спілки;

- використовувати висновки експертів Спілки, його художньої Ради для оцінки своїх добутків, для створення своєї реклами, для свого авторського просування;

-  одержувати свідчення, сертифікати, висновки, довідки Спілки для своєї творчий діяльності;

4.2. Члени Спілки зобов'язані:

- дотримувати положення дійсного Статуту;

- виконувати рішення органів керування;

- вчасно вносити членські внески;

- брати участь у виставочній, інший творчій або організаційній діяльності Спілки;

- дотримувати авторські права членів Спілки та інших осіб.

- не допускати дій, що призводять до погіршення репутації Спілки та наносять Організації матеріальну або іншу шкоду;

- сприяти поширенню інформації про діяльність Спілки, не розголошувати інформацію, яка є конфіденційною інформацією Спілки та/або її членів;

- брати участь у голосуванні особисто або через представників, які визначаються у порядку встановленому законодавством України;

- дотримуватись норм загальнолюдської моралі.

4.3. У випадку добровільного виходу або виключення з Спілки, кошти та інше майно  що сплачені до Спілки його членом, йому не повертаються.

4.4. Члени Спілки отримують посвідчення та значки встановленого зразка, а також інші документи, які затверджуються Президією Спілки.          

 

 1. Структура Спілки ( порядок створення і діяльності органів керування)

 

5.1. Управління Спілки здійснюється на засадах демократизму, гласності, вільних виборів органів управління, підпорядкованості і підзвітності органів управління в ієрархічному порядку.

5.2. Органами управління (далі – керівними органами) Спілки є:

- Загальні збори членів (учасників);

- Президент Спілки;

- Президія Спілки;

         - Контрольно-ревізійним органами Спілки є Ревізійна комісія.

5.2.1. Вищим органом керування Спілки є загальні збори членів (учасників).

5.2.2. Рішення загальних зборів вважається  таким, що відбулося, якщо воно було прийнято більшістю голосів. Загальні збори вважаються правомочним, якщо в ньому бере участь не менш половини облікового складу Спілки, за виключенням випадків, зазначених у пункті 8.1. цього Статуту.

5.2.3. Члени Спілки можуть приймати рішення частковими зборами не менш трьох чоловік. Рішення часткового зібрання приймаються до виконання Президією Спілки, якщо вони не суперечать інтересам інших членів Спілки. Рішення часткових зборів обов'язкові тільки для його учасників.

5.2.4. Загальні збори можуть бути скликані з ініціативи Президії, Президента Спілки, Ревізійною комісією або не менш чим трьох членів Спілки у разі підтримки їх вимоги Президію Спілки.

5.2.5. У період між скликаннями загальних зборів керування справами Спілки здійснюється Президією Спілки, яка складається з Президента Спілки і не менш двох членів (Віце-Президентів) Спілки і Секретаря.

5.2.6. Президент обирається рішенням загальних зборів Спілки.

5.2.7. Президія Спілки обирається за рішенням Правління Спілки.

5.2.8. У Правління Спілки можуть входити обрані керівники структурних підрозділів Спілки в міру їх створення без будь яких виключень.

5.2.9. У структурний підрозділ можуть виділятися члени Спілки числом не менш трьох чоловік, об'єднані напрямком своєї творчості, або прямим співробітництвом різних напрямків.

5.2.10. Структурний підрозділ діє на підставі свого Положення, що затверджується Президією Спілки. Структурний підрозділ обирає свого голову, що носить звання Віце-Президента Спілки. Також Президія може утворювати спеціальні структурні підрозділи своїм рішенням такі як Секретаріат, Редколегії, Експертні, художні Ради, та інші.

5.2.11. Для членів Правління та Президії за рішенням Президії можуть уводитися як оплачувані, так і інші посади. Річний фонд заробітної плати разом з річним бюджетом а також розмір членських та вступних внесків затверджується рішенням Президії. До введення платних посад необхідні дії виконуються Президією Спілки за рішенням її Президента.

5.2.12.  Президент Спілки приймає і звільняє від оплачуваної посади, керуючись законодавством України.

5.2.13.  Посадові обов'язки, розпорядок роботи оплачуваних працівників визначається Президентом і затверджується Президією.

5.2.14. Представництво Спілки як юридичної особи здійснюється Президентом або іншими членами Спілки за дорученням, підписаним Президентом.

5.2.15. Президія Спілки має право своїм рішенням створювати постійні і тимчасові дирекції, ради, комітети та комісії для реалізації цілей і задач, поставлених загальними зборами (конференцією).

 

 

5.3. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

5.3.1. Вищим органом управління (керівним органом) Спілки є Загальні збори членів (далі - Збори).

5.3.2. Збори скликаються Президією у міру необхідності, але не рідше одного разу на рік.

У позачерговому порядку скликаються Позачергові Загальні збори:

-  Президентом Спілки за власною ініціативою;

-  Президією Спілки;

-  На вимогу 51 % членів Спілки.

Заява про скликання Позачергових Загальних зборів, подається  на ім'я Президента Спілки.

5.3.3. Дата, місце та порядок денний проведення Загальних зборів визначається органом, який його скликає, про що члени Спілки сповіщаються повідомленням. Повідомлення про Загальні збори надсилається поштою або факсом чи іншим засобами зв’язку не пізніше ніж за 10 днів до проведення Зборів. Будь-який член Спілки має право вимагати включення будь-яких питань до порядку денного не пізніше ніж за 3 (три) дні до дати проведення Загальних зборів.

5.3.4. 3бори вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини членів Спілки, крім випадків, що визначені цим Статутом. Рішення Загальних зборів приймаються шляхом відкритого голосування і вважаються прийнятими, якщо за них проголосували більше половини всіх присутніх членів Спілки, крім випадків, що визначені цим Статутом.

   5.3.5. Кожен член Спілки під час голосування на Загальних зборах має один голос.

          5.3.6. Член Спілки не має права голосу при вирішенні Загальними зборами Спілки питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Спілкою.

 5.3.7. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Спілки, простою більшістю голосів, крім випадків внесення змін до Статуту Спілки, та про припинення діяльності Спілки, які приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів членів присутніх на відповідних Загальних зборах. Загальні збори приймають “Рішення”. Рішення, прийняті Загальними зборами з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов'язкові для всіх інших органів управління Спілки та членів Спілки. Головує на засіданнях Загальних зборів  особа з числа членів, обрана Загальними зборами Головою Загальних зборів. Хід Загальних зборів протоколюється. Протоколи засідань Загальних зборів ведуться секретарем Загальних зборів, підписуються Головою і секретарем Загальних зборів. Зберігання протоколів Загальних зборів здійснюється Президією. Кожен член Спілки має право ознайомлюватися із прийнятими рішеннями Загальних зборів та отримувати їх копію, завірену Президією у строк, що не перевищує десять робочих днів з дня надходження вимоги.

5.3.8. До виключних повноважень Загальних зборів  належить:

         5.3.8.1. затвердження Статуту Спілки та внесення змін до нього;

5.3.8.2. обрання та відкликання Президента Спілки;

5.3.8.3. обрання та відкликання Президії та Ревізійної комісії;

5.3.8.4. розгляд і затвердження звітів, Президента Спілки, Президії та Ревізійної комісії;

5.3.8.5. прийняття рішення про припинення діяльності Спілки (шляхом саморозпуску або реорганізації).

 

5.4. ПРЕЗИДІЯ

         5.4.1. Президія є виконавчим органом управління Спілки у період між Загальними зборами. Президія Спілки організує виконання рішень Загальних зборів Спілки та здійснює поточне керівництво діяльністю Спілкою. Президія Спілки обирається за рішенням Правління Спілки строком на 5 років. У Правління Спілки можуть входити обрані керівники структурних підрозділів Спілки в міру їх створення без будь яких виключень. Склад Правління затверджується діючою Президію, або Загальними зборами.

5.4.2. Порядок роботи Президії:

5.4.2.1. Чергові засідання Президії скликаються Президентом не рідше одного разу у квартал, а позачергові - у будь-який час Президентом  або на вимогу ½ складу Президії.

5.4.2.2. Порядок денний засідання Президії складається на підставі отриманих пропозицій членів Президії,  Ревізійної комісії.

5.4.2.3. Президент письмово електронною поштою, телефоном чи іншим засобами зв’язку  повідомляє членів Президії про час і місце проведення, а також порядок денний засідання Президії не менш ніж за 3 дні до проведення засідання Президії.

5.4.2.4. Президія обговорює та вирішує будь-які питання, обговорення чи вирішення яких вимагає будь-який член Президії, незалежно від їхньої наявності в порядку денному, але після вирішення питань згідно порядку денного.

5.4.2.5. Засідання Президії є правоможним, якщо на ньому присутня проста більшість членів Президії. Рішення Президії приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх. Президія може приймати рішення шляхом використання засобів зв'язку при проведенні відео конференції, чи в інший прийнятний спосіб. 

5.4.2.6. При прийнятті рішень кожен член Президії має один голос. У разі однакової кількості голосів, голос Президента Спілки є вирішальним. Рішення Президії Спілки оформляється протоколом за підписом Президента та Секретаря  Президії.

5.4.2.7.Ведення протоколів засідань Президії та їх збереження організовується Президентом або  Секретарем Президії за рішенням Президії. Будь-який член Спілки має право ознайомлюватися з протоколами засідання та отримувати їх копії у порядку, передбаченому у п. 5.3.7. цього Статуту.

5.4.3. До повноважень Президії Спілки належать:

 • затвердження змісту розглянутих рішень від імені Спілки;
 • розробка проектів рішень Спілки щодо створення в порядку, передбаченому законом, юридичних осіб (товариств, підприємств), для подальшого їх затвердження на Загальних зборах;
 • розробка та затвердження зразків атрибутики та символіки Спілки;
 • розробка та затвердження проекту бюджету Спілки;
 • ініціювання пропозицій до Загальних зборів щодо внесення на розгляд відповідних питань та проектів рішень;
 • скликання, підготовка, визначення дати, місця проведення і порядку денного чергових та позачергових Загальних зборів;
 • затвердження розміру та порядку сплати вступних та членських внесків членів Спілки, встановлення та зміну терміну кандидатського стажу для бажаючих вступити до Спілки;
 • доручати в кожному окремому випадку одному з членів Президії підписувати від імені Спілки лист, заяву або скаргу до державних органів, підприємств, організацій та громадян;
 • утворювати комісії, комітети, експертні, робочі групи тощо за участю членів Спілки та осіб, які не є її членами, за їх згодою, на чолі із членами Спілки та наділяти ці органи повноваженнями. Ці органи є підзвітними та підконтрольними Президії;
 • прийняття рішень про заснування засобів масової інформації;
 • розробка проекту штатного розпису апарату;
 • здійснення інших повноважень, що не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів.

5.4.4. Секретар Президії обирається Президією за пропозицією Президента з числа членів Спілки. Строк повноважень Секретаря складає 5 років. У разі необхідності, повноваження Президента за письмовим дорученням (наказом, довіреністю) Президента виконує призначений член Президії, за умови письмової згоди останнього. У цьому випадку призначений член Президії є виконуючим обов’язки Президента та вирішує будь-які питання, що належать до компетенції Президента. На час виконання обов’язків Президента за призначеним членом Президії зберігаються його повноваження. Повноваження призначеного члена Президії можуть бути припинені за власним бажанням або за рішенням Загальних зборів.

5.4.5. Кожен член Президії має право репрезентувати Спілку у відносинах із державними органами й організаціями, громадськими об'єднаннями, зарубіжними організаціями у межах його повноважень.

 

5.5. ПРЕЗИДЕНТ  Організації.

5.5.1. Президент Спілки є вищою посадовою особою Спілки.

5.5.2. Президент Спілки обирається та відкликається Загальними зборами Спілки. Президент Спілки обирається із числа членів Спілки строком на 5 років. Президент Спілки може бути звільнений зі своєї посади достроково за рішенням Загальних зборів або за власним бажанням.

5.5.3. Президент Спілки має такі повноваження:

 • очолює Спілки, організує її поточну роботу та роботу Президії;
 • діє від імені Спілки та представляє його інтереси у стосунках із державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форми власності та юридичного статусу, а також у стосунках з будь-якими фізичними особами з правом підпису документів, листів, заяв, скарг, протоколів, договорів та інших правочинів у межах своєї компетенції,
 • скликає позачергові Загальні збори Спілки;
 • визначає дату та місце засідань Правління Спілки, Президії Спілки та Загальних Зборів;
 • скликає засідання Правління та Президії Спілки;
 • головує на засіданнях Правління та Президії;
 • здійснює загальне керівництво підготовкою питань, які підлягають розгляду Загальними зборами, Правлінням та Президією;
 • розпоряджається майном та коштами Спілки згідно з бюджетом Спілки;
 • відкриває в банках рахунки з правом першого підпису всіх фінансових документів;
 • підписує протоколи та рішення Правління та Президії Спілки;
 • інформує Президію про стан справ у Спілці;
 • затверджує проект штатного розкладу апарату Спілки розробленого Президією;
 • здійснює прийняття на роботу та звільняє з роботи працівників Спілки.

 

5.6. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

5.6.1. Ревізійна комісія є органом Спілки, що контролює та здійснює фінансовий контроль за діяльністю керівних органів Спілки.

5.6.2. Ревізійна комісія складається з членів Спілки не менш трьох осіб, які не є членами керівних органів Спілки та обирається терміном на 5 роки Загальними зборами, або при необхідності Президією та потім затверджується Загальними зборами.

5.6.3. Ревізійна комісія проводить свої  засідання один раз на квартал.

Засідання правомочні при наявності більшої частини членів Ревізійної комісії. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні Ревізійної комісії. Ревізійна комісія може приймати рішення шляхом використання засобів зв'язку при проведенні відео конференції, та в інший прийнятний спосіб.

5.6.4. Ревізійна комісія Спілки:

5.6.4.1. перевіряє фінансово-господарську діяльність Спілки;

5.6.4.2. перевіряє відповідність рішень Президії положенням цього Статуту.

5.6.4.3. отримувати пояснення від керівних органів та посадових осіб Спілки з приводу прийнятих рішень;

5.6.4.4. здійснювати інші повноваження, необхідні для реалізації статутних завдань Ревізійної комісії.

5.6.4.5 У своїй діяльності Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам та діє на підставі цього Статуту.

 

5.7. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ СПІЛКИ ПЕРЕД ЇЇ ЧЛЕНАМИ

5.7.1. Звітування керівних органів Організації перед їх членами (учасниками)  здійснюється один раз на рік на Загальних зборах.

5.7.2. Спілка має право на фінансову підтримку за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів відповідно до закону.

5.7.3. Якщо Спілка отримує фінансову підтримку за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, вона зобов'язана подавати та оприлюднювати звіти про цільове використання цих коштів відповідно до закону.

5.7.4. Спілка, у разі ведення господарської діяльності, та створені нею юридичні особи (товариства, підприємства) зобов'язані вести бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність, бути зареєстрованими в органах державної фіскальної служби та сплачувати до бюджету обов'язкові платежі відповідно до закону. Надання Спілкою та створеним нею юридичним особам (товариствам, підприємствам) пільг, у тому числі з оподаткування, здійснюється на підставах та в порядку, визначених чинним законодавством.

5.7.5. Контроль за діяльністю Спілки здійснюється з боку державних органів на підставі чинного законодавства.

 

 1. Джерела і порядок використання коштів і іншого майна Спілки.

 

6.1. Джерелами коштів  і іншого майна Спілки можуть бути:

- грошові внески членів Спілки у формі членських, благодійних, вступних внесків або додаткових внесків по рішенню Президії;

- внески іншого майна з боку членів Спілки, що враховуються Президію Спілки в грошовому еквіваленті. Президія може також враховуватися виконання членом Спілки будь яких дій, роботи на користь Спілки;

- грошові внески, благодійні пожертвування, інше майно, передане у власність Спілки або для тимчасового використання з боку спонсорів, благодійних організацій, цільових фондів, юридичних і фізичних осіб;

- внески в Спілку можуть бути цільовими - для виконання конкретних програм або для підтримки визначеного члена Спілки чи підрозділу;

- прибуток від заснованих Спілкою підприємств, господарчих товариств.

6.2. Грошові й інші засоби Спілки можуть бути використані для забезпечення творчої діяльності членів Спілки, а саме:

- придбання матеріалів, інструментів, устаткування за готівковий і безготівковий розрахунок;

- придбання друкованих видань, довідників, інформаційних матеріалів, оплати консультацій і експертиз;

- придбання або оренди приміщень для використання як  творчу студію, виставкових площадок, розміщення структур Спілки, для забезпечення соціально-побутових, житлових потреб членів Спілки;

- витрати на популяризацію діяльності Спілки, творчості його членів через засоби масової інформації, на виготовлення реклам, афіш;

- забезпечення творчих чи наукових відряджень, експедицій, у тому числі за межі України;

- оплати членських внесків у різних суспільствах, асоціаціях, у яких може входити Спілка, оплати внесків учасників у виставках, конкурсах і інших подібних заходах як у межах України, так і за кордоном;

- витрат на благодійну діяльність;

- виплати матеріальної допомоги членам Спілки;

- установчих і інших витрат на створення підприємств, господарчих товариств і інших організацій, стосовно   яких Спілка є засновником,  чи співзасновником, учасником;

- виплати заробітної плати штатним і тимчасовим працівникам Спілки, - оплати робіт для музею Морського флоту України, інших музеїв м. Одеси, якщо ці роботи виробляються членами Спілки;

- витрат на придбання призів, видачу премій, організованих витрат у підприємствах, стосовно   яких Спілка є організатором або учасником.

6.3. Рішення про витрату грошових і інших засобів Спілки приймається Президією Спілки по статтях витрат річного кошторису.

6.4. Витрати по цільових фінансових внесків здійснює Президія Спілки в визначеному напрямку.

6.5. Контроль за фінансовою діяльністю Спілки покладається на Ревізійну комісію.

6.6. Вступний і членський (річний) внесок для членів (учасників)  Спілки та юридичних осіб встановлюються  Президію на відповідний рік. Значним внеском у Спілку є внесок у грошовій або іншій формі на суму еквівалентну не менш 200$ США в рік.

 6.7. Засоби масової інформації, громадські організації, музеї, бюджетні організації можуть бути членами Спілки без регламентованого внеску.

6.8. Для осіб, що здійснюють виставкову діяльність, членський внесок може бути зарахований як гарантія надання виставочних площ членам Спілки за взаємною домовленістю.

6.9. Вступний внесок для нових учасників може рости у зв’язку зі зміною обставин, і його розмір визначається Президію.

6.10. Президія Спілки може знизити розмір вступного внеску у разі наявності певних обґрунтованих підстав.

6.11. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів Спілки, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб, окрім коштів, що сплачуються у якості обов’язкових податкових видатків.

6.12. Доходи (прибутки) Спілки використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Спілки, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цім Статутом.

 

 1. Контроль за діяльністю Спілки, бухгалтерський облік і звітність

 

7.1. Контроль за діяльністю Спілки здійснюється на підставі законодавства України.

7.2. Усередині Спілки контроль здійснюється Ревізійною комісією в складі не менш 3-х осіб включно з її Головою.

7.3. Спілка, у разі ведення господарської діяльності,   враховує результати своєї діяльності, веде бухгалтерську і статистичну звітність у порядку, встановленому чинним законодавством.

 

 1. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту Спілки

 

8.1. Пропозиції про внесення змін до Статуту Спілки можуть бути запропоновані будь-яким членом Спілки на розгляд Президії та затвердження Загальними зборами. Зміна або доповнення до Статуту вважається прийнятим, якщо за нього проголосоване не менш двох третин облікового складу Спілки, про що доводиться до відома органа що проводив реєстрацію.

8.2. Зміни до Статуту, виду громадської організації, найменування Спілки, характеру діяльності спричиняють   перереєстрацію Спілки в порядку, встановленому чинним законодавством.

 

 1. Порядок прийняття рішень саморозпуску або реорганізації Спілки, а також використання її коштів та іншого майна, що залишається  після саморозпуску

 

9.1. Припинення діяльності Спілки  відбувається в порядку   визначеному Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”.

9.2 Рішення про припинення діяльності Спілки приймаються кваліфікованою більшістю не менш як у 3/4 голосів членів Спілки.

9.3. Припинення діяльності Спілки здійснюється:

1) за рішенням Спілки, прийнятим Загальними зборами Спілки, шляхом саморозпуску або реорганізації;

2) за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Спілки.

9.4. Спілки має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).

9.4.1. Якщо Загальні збори прийняли рішення про саморозпуск Спілки, то вони створюють ліквідаційну комісію або доручають Президії здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення Спілки як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна Спілки після її ліквідації відповідно до Статуту.

9.4.2. Ліквідаційна комісія або Президія, які виконують рішення про саморозпуск Спілки подає (надсилає) рішення про саморозпуск Спілки до уповноваженого органу з питань реєстрації.

9.4.3. У разі припинення (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) Спілки будь-які її залишкові активи не можуть розподілятися між її членами, а повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу державного бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність Спілки. За будь-яких умов активи Спілки, при її саморозпуску, не можуть бути спрямовані на користь будь-якої фізичної особи.

9.4.4. У разі реорганізації Спілки будь-які її залишкові активи (кошти та інше майно) не можуть розподілятися між її членами, а повинні бути передані правонаступнику.

9.4.5. Спілки може бути заборонена судом за позовом уповноваженого органу з питань реєстрації в разі виявлення ознак порушення Спілки вимог чинного законодавства України. Заборона Спілки має наслідком припинення її діяльності у порядку, встановленому законодавством України.

  

 

Президент Спілки  Ю.Є. Геращенко